Kim jesteśmy

O nas

Informacje ogólne


Związek Zawodowy "Rada Poradnictwa" jest organizacją ogólnokrajową zrzeszającą pedagogicznych pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznych. Aktualnie organizacje związkowe działają na terenie województw: mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego, lubelskiego, opolskiego, podkarpackiego i łódzkiego.

Historia
Związek Zawodowy "Rada Poradnictwa" powstał w 1994r. jako kontynuator społecznej organizacji pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznych o nazwie "Rada Poradnictwa". Celem członków założycieli, wywodzących się w dużej mierze z "Rady Poradnictwa", było zapewnienie właściwego miejsca pomocy psychologiczno - pedagogicznej w systemie oświaty oraz zapoznanie władz resortu oświaty na różnych szczeblach ze specyfiką pracy poradni. Przedstawiciele Zarządu Krajowego wybranego na I-szym Zjeździe w październiku 1994r. rozpoczęli swą działalność od starań o wypłacenie pracownikom poradni dodatku za trudne warunki pracy. Tworząc międzyzakładowe i międzyzwiązkowe porozumienia doprowadzono do Arbitrażu Społecznego przy Sądzie Najwyższym, którego decyzja pozwoliła wielu pracownikom poradnictwa odzyskać niewypłacone pieniądze. Jednocześnie związek tworzył swoje struktury organizacyjne. Tak się złożyło, że większość osób działających w związku nie miało żadnego uprzedniego doświadczenia w takiej pracy. Łatwiej im było podejmować różne sprawy merytoryczne związane z pomocą psychologiczno - pedagogiczną niż organizacyjne sprawy związkowe. Mimo tych trudności zawiązek rozrastał się i od 32 członków z roku 1994 w roku 2006 osiągnął liczbę około 600, co stanowi 10% pracowników porani w Polsce. Wszystkie struktury związkowe podjęły swoje ustawowe funkcje.

Zadania
Opiniujemy projekty aktów prawnych, wnioskujemy propozycje rozwiązań i zapisów. Między innymi funkcjonujący w ustawie o systemie oświaty termin "opieka psychologiczna" został na w niosek związku zmieniony na "pomoc psychologiczno - pedagogiczna". Przedstawiciele związku lub rekomendowane osoby brały udział w wielu zespołach roboczych i konsultacyjnych zajmujących się szczegółowymi rozwiązaniami związanymi z pomocą psychologiczno - pedagogiczną. Prezentujemy stanowiska pracowników poradni w MEN, CMPPP, w kuratoriach i samorządach. Bierzemy udział w negocjacjach płacowych na wszystkich szczeblach, mamy przedstawicieli w zespołach opiniujących przyznawanie nagród i odznaczeń. Bierzemy udział w konkursach na kuratorów i dyrektorów oraz w rozmowach kwalifikujących i egzaminach na kolejny stopień awansu zawodowego. Zajmujemy stanowiska w sprawach pracowniczych, w sprawach związanych z oceną pracy i wielu innych. We wrześniu 2004r. świętowaliśmy X- lecie naszego związku przygotowane przez Region Dolnośląski. Obecnie przygotowujemy się do Krajowego Zjazdu Delegatów, który odbędzie się w dniach 20 i 21 października 2006r. w Warszawie.