Komunikat ze Zjazdu Zarządu Krajowego ZZ „Rada Poradnictwa”

Komunikat ze Zjazdu Zarządu Krajowego ZZ „Rada Poradnictwa”

20 września 2014 r. odbył się w Warszawie kolejny zjazd Zarządu Krajowego ZZ Rada Poradnictwa.

 

Porządek obrad zaprezentowany przez Przewodniczącą Marię Płotczyk, jednogłośnie przyjęty przez członków Zarządu, przedstawiał się następująco:

 

 1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zjazdu, który odbył się 6.06.2014 r. – protokół został zatwierdzony jednogłośnie.
 2. Przygotowanie Krajowego Zjazdu Delegatów ZZRP
  a)      podjęcie uchwały o liczbie delegatów z województwa małopolskiego i dolnośląskiego; korekta liczby delegatów z Regionu Środkowowschodniego
  b)      dopracowanie szczegółów przygotowania obrad Zjazdu; podział zadań
 3. Sprawy różne.

Ad. 2

Podjęto uchwałę w sprawie liczby delegatów – 1 delegat na 10 członków.

Uchwała nr 11/2014   Zarządu Krajowego ZZRP

Wymienionym poniżej Regionom przysługuje następująca liczba członków:

Region Dolnośląski – 118 członków – 12 delegatów,

Region Małopolski - 66 członków – 7 delegatów,

Region Środkowowschodni – 70 członków – 7 delegatów.

W dalszym ciągu Zjazdu członkowie omawiali sprawy organizacyjne związane z planowanym Krajowym Zjazdem połączonym z obchodami XX- lecia naszego Związku.

Zjazd odbędzie się w dniach 23-24.10.2014r. w Centrum Szkoleniowym 05-090 Raszyn-Falenty, ul. Hrabska 4. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 

Porządek Zjazdu

23.10.2014 r.  czwartek

13.00 – 14.00     Rejestracja uczestników, zakwaterowanie, catering

Uroczystości XX – lecia Związku

14.00                   Rozpoczęcie uroczystości, powitanie Gości

14.10 – 14.25      Krótka prezentacja i historia Związku

14.25 – 14.40      Wystąpienia Gości

14.40 – 15.00      Wręczenie pamiątkowych dyplomów

15.00 – 16.00      Wykład pt. „Romeo i Julia – czy mogliby stworzyć rodzinę z  przemocą”   - Wiesława Bernadziuk  - psycholog

16.00 – 17.30      Uroczysty obiad

Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy

18.00 – Rozpoczęcie Zjazdu

18.00 – 20.00  Obrady

1. Ogłoszenie ważności obrad

2. Wybór przewodniczącego Zjazdu

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Wybór protokolanta, sekretarza Zjazdu i członków prezydium

5. Wybór komisji Zjazdowych: Wyborczej, Uchwał i wniosków i Skrutacyjnej

6. Sprawozdanie z pracy Zarządu Krajowego

7. Sprawozdanie finansowe

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

9. Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu   Zarządowi i Komisji Rewizyjnej

10. Przedstawienie projektu uchwały nr 2 w sprawie programu ZZ „Rada Poradnictwa”

11.  Dyskusja

20.00  Kolacja

20.30  Rozmowy nieformalne. Basen…

24.10.2014 piątek

9.00  Śniadanie

9.30 – 11.00 Obrady c.d.

12. Wybór przewodniczącego ZZ „Rada Poradnictwa”.

13. Podjęcie uchwały nr 3 w sprawie liczby członków Zarządu Krajowego

14.Wybór członków Zarządu Krajowego

15. Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie zadań programowych ZZ „Rada Poradnictwa”

11.00 -  11.30  Przerwa kawowa

11.30 – 13.00  Obrady c.d.

16.  Podjęcie uchwały nr 4 w sprawie liczby członków Krajowej Komisji Rewizyjnej

17.  Wybór członków Krajowej Komisji Rewizyjnej

18. Sprawy różne. Zakończenie Zjazdu

13.00  Obiad

 

Ad. 3

Anna Sokołowska przedstawiła 2 projekty uchwały dotyczące zasad podziału składek członkowskich. Podjęta w tej sprawie uchwała brzmi następująco:

Uchwała nr 12/2014   Zarządu Krajowego ZZRP

Zarząd Krajowy ZZ Rada Poradnictwa na podstawie § 26 ust. 5 Statutu Związku tekst jednolity z dnia 03 paźdz.2009 r. przyjmuje  zasady podziału składek członkowskich

 

§ 1.

1.Z całości składek członkowskich 1/3 przeznaczona jest dla Organizacji Zakładowych i przekazywana kwartalnie na konto regionów.


§ 2.

2. Z pozostałych 2/3 składek członkowskich pokrywane są koszty ponoszone przez Związek na wydatki dotyczące całego Zawiązku, dotyczące wszystkich jego członków, a w szczególności:

 • wynagrodzenie przewodniczącego Związku
 • wynagrodzenie księgowej Związku
 • wynagrodzenie prawnika Związku
 • wynagrodzenie informatyka odpowiedzialnego za funkcjonowanie strony internetowej
 • opłaty za domenę internetową
 • koszty prowadzenia rachunku bankowego
 • opłaty za telefon służbowy przewodniczącego Związku
 • koszty innych świadczeń na rzecz ogółu członków Związku

3. pozostała część składek jest dzielona na dwie równe części i przekazywana kwartalnie następująco:

 • pierwsza z tych dwóch części dla Związku Krajowego
 • druga z tych części dla Zarządów Regionów

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały przestają obowiązywać dotychczasowe zasady podziału składek członkowskich.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 r.

 

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Krajowemu Zarządowi Związku.

 

Jako ostatnią decyzję Zarząd Krajowy oddelegował Panią Annę Kałubę –Korczak i Panią Monikę Kuc na przedstawicieli na konferencję: Rola poradnictwa we wspieraniu dzieci, rodziny i nauczycieli w dniach 25-26. 09. 2014 r. w Katowicach.

Na tym zakończono ostatnie obrady w tej kadencji.