Komunikat

ZZRP logo small

W związku z licznymi pytaniami, adresowanymi do Zarządu Krajowego ZZ „Rada Poradnictwa”, które dotyczą nowych rozwiązań związanych z finansowaniem oświaty, wynagradzaniem nauczycieli, awansem zawodowym oraz warunkami i czasem pracy pragnę poinformować, że:

 

  1. ZZ „Rada Poradnictwa” aktywnie uczestniczy we wszystkich pracach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty
  2. Wstępne podsumowanie dotychczasowej pracy Zespołu zaplanowane jest na 4 kwietnia 2017r.
  3. Z uwagi na przyjęty przez rząd harmonogram prac nad zmianami prawa oświatowego jako pierwsza ( jeszcze w tym roku ) pojawi się ustawa dotycząca finansowania oświaty, w której prawdopodobnie znajdzie się nowy sposób jej subwencjonowania. Filozofia zmian proponowanych przez MEN to subwencja mieszana: na oddział klasowy i ucznia ( na zmianie tej mają skorzystać przede wszystkim małe, wiejskie   szkoły ). Proponowane rozwiązanie jest pozytywnie odbierane przez jednostki samorządu terytorialnego, reprezentowane w pracach Zespołu
  4. Na obecnym etapie prac Zespołu nie są omawiane kwestie zmian w subwencji dotyczącej kształcenia specjalnego ani zapowiadane wcześniej nowe algorytmy dotyczące subwencji na organizację i realizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Prace nad tymi tematami zaplanowane są na 2018r.
  5. W kontekście prac nad warunkami i czasem pracy nauczycieli ZZ „Rada Poradnictwa” wnioskował o zrównanie czasu trwania zajęć edukacyjnych, rozwijających uzdolnienia, dydaktyczno - wyrównawczych i specjalistycznych. Na posiedzeniu zespołu roboczego w dniu 21 marca 2017r. uzyskaliśmy informację, że w przygotowywanej przez MEN nowelizacji rozporządzenia o organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej ten postulat zostanie uwzględniony
  6. ZZ „Rada Poradnictwa” zaproponował także stworzenie ogólnokrajowego standardu dotyczącego podziału zadań realizowanych w ramach pensum i poza pensum przez nauczycieli poradni psychologiczno – pedagogicznych ( tabelka zamieszczona przy stanowisku Związku w sprawie standardów pracy poradni psychologiczno – pedagogicznych rekomendowanych przez ORE ). Uczestnicy Zespołu nie wnieśli żadnych krytycznych uwag do przedstawionych przez nasz Związek propozycji.
  7. W obszarach: wynagradzania nauczycieli i awansu zawodowego omawiane są różne modele nowych rozwiązań ale Zespół nie wypracował jeszcze żadnego, wiążącego stanowiska.
  8. FZZ ( przy poparciu pozostałych central związkowych ) zaproponowało wpisanie do tabelki w KN pensum psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach . Uczestnicy Zespołu są zgodni, że takie rozwiązanie powinno być przyjęte. Aktualnie omawiane jest pensum dla w/w specjalistów w przedziale: 20 – 22 godz. ZZRP ( oraz pozostałe związki zrzeszone w FZZ ) optuje za pensum 20 – godzinnym.
  9. Do Karty Nauczyciela mają być wpisani także nauczyciele wspierający ( negocjacje w sprawie ich pensum nie zostały także zakończone )

Z uwagi na fakt, że wiele ważnych problemów pozostaje nadal otwartych, Zespół ds. statusu zawodowego pracowników oświaty - wg zapewnień MEN - nadal będzie kontynuował swoją pracę. O wiążących i wypracowanych przez Zespół ustaleniach będziemy informowali na bieżąco.

 

W imieniu Zarządu Krajowego

Ewa Tatarczak

       Przewodnicząca ZZRP

Treść komunikatu do pobrania (*.doc).