Konsultacje publiczne

MEN skierowało do konsultacji i opiniowania projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Projekt rozporządzenia

Uzasadnienie

OSR