Koniec ważności orzeczeń medycyny pracy w stanie epidemii

Niektórym pracownikom poradni psychologiczno – pedagogicznych skończyła się ( lub w niedługim czasie skończy ) ważność orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy.


Ośrodki medycyny pracy zawiesiły przeprowadzanie badań profilaktycznych pracowników : wstępnych, okresowych i kontrolnych, natomiast nikt nie zawiesił obowiązywania art. 229 kodeksu pracy. Taki stan rzeczy powoduje, że pracodawcy i pracownicy ( bez ważnych orzeczeń ), nie wiedzą co mają robić.


Informujemy, że w projekcie Ustawy z dnia 21 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw , znajduje się następujący zapis:


po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:


„Art. 12a. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów:
1) art. 229 § 2 zdanie pierwsze i § 4-5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495 )
(… )


2. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, o których mowa w ust. 1, i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.


Jeżeli na najbliższym posiedzeniu Sejm przegłosuje przedłożone rozwiązania, trudna sytuacja pracowników i pracodawców zostanie rozwiązana.