Od 4 maja 2020 r. poradnie psychologiczno – pedagogiczne wracają do pracy stacjonarnej

MEN upubliczniło przygotowane zmiany w rozporządzeniu w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty.


W § 1 pkt 1) litera b) przedmiotowego rozporządzenia znajduje się zapis : w ust. 1a uchyla się pkt 5, co oznacza, że z ograniczeń w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty wykreślono poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.


W uzasadnieniu do zmian w rozporządzeniu czytamy:


Proponuje się rezygnację z ograniczenia funkcjonowania poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, które w okresie od 6 kwietnia 2020 r. dowejścia w życie przepisów tego rozporządzenia, realizowały zadania z wykorzystaniem metodi technik kształcenia na odległość lub w inny sposób uzgodniony z organem prowadzącym.Organizacja pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznychuwarunkowana jest specjalnymi potrzebami dzieci i młodzieży. W szczególności zadaniaporadni związane są z wydawaniem opinii dotyczących dzieci i młodzieży oraz orzeczeń opotrzebie:


- kształcenia specjalnego,


- zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,


- indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,


- indywidualnego nauczania


Opinie i ww. orzeczenia są niezbędne do odpowiedniej do potrzeb dzieci i młodzieży organizacji kształcenia i wsparcia zapewnianego im w przedszkolach, szkołach i placówkach.


Dokumenty te wydawane są na określony okres czasu, przede wszystkim związany z etapami edukacyjnymi. Z uwagi na dobiegający koniec realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych konieczne jest uzyskanie aktualnych orzeczeń i opinii dla tej grupy dzieci i młodzieży, tak abyod nowego roku szkolnego dzieciom i młodzieży zapewnić odpowiednie wsparcie.Wydawanie opinii przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne i orzeczeń przez zespołyorzekające działające przy tych poradniach nie jest możliwe do realizacji z wykorzystaniem metodi technik kształcenia na odległość.Ponadto, bezpośrednia praca z dziećmi i młodzieżą najczęściej organizowana jestw formie indywidualnej, a jej realizacja jest bardziej efektywna w bezpośrednim kontakcie.


W stosunku do poradni psychologiczno – pedagogicznych nie wskazano w rozporządzeniu zasad sanitarnych, dlatego Związek zwróci się do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Powiatowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych, właściwych dla rejonu funkcjonowania poradni, o określenie wytycznych sanitarnych związanych z prowadzeniem badań diagnostycznych w stanie epidemii.

 

Treść rozporzadzenia: