Wynagrodzenie nauczycieli poradni w czasie epidemii

W wielu poradniach psychologiczno – pedagogicznych pracownicy otrzymują niższe wynagrodzenie za pracę niż to, które im przysługuje. Najczęściej nie jest im wypłacany dodatek za trudne warunki pracy ( chociaż zetknęliśmy się także z przypadkiem nie wypłacenia dodatku stażowego )

W opinii ZZ „Rada Poradnictwa” takie działania są pozaprawne.

Twierdzimy, że pracownicy poradni mają prawo do:

 • wynagrodzenia zasadniczego
 • dodatku stażowego
 • dodatku motywacyjnego
 • dodatku funkcyjnego
 • wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
 • wynagrodzenia za warunki pracy

Zaistniałe zmiany w  funkcjonowania poradni, wymuszone stanem faktycznym( epidemia COVID-19) i prawnym ( praca z wykorzystaniem metod i technik zdalnych ),  nie dają żadnych podstaw do pomniejszania kwoty wynagrodzenia pracownikom poradni.

Poradnie,   jako zakłady  pracy,  funkcjonowały i funkcjonują, tyle, że swoje zadania statutowe realizowały i realizują w zmieniającej się formie.W związku z tym twierdzimy, że w odniesieniu do poradni, które pracowały,  nie ma zastosowania art. 81 § 1 Kodeksu pracy ( na który czasami dyrektorzy starają się powoływać, uzasadniając swoje decyzje o zmniejszeniu wynagrodzenia pracownikom)

Zgodnie z komunikatem MEN,  z dn. 08.05.2020r., „nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, otrzymują wynagrodzenie za pracę w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień”. Dalej czytamy: „ Zadania jednostek z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób mogą również realizować nauczyciele tzw. „nietablicowi”, ( … ). Jeżeli nauczyciele ci będą świadczyli pracę, otrzymują wynagrodzenie za pracę w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień”.

Dodatek za warunki pracy przysługuje nauczycielowi poradni m.in. za udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom, co wprost wynika z treści § 8 pkt 19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 416 ze zm.).

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana przez poradnie m.in.w formie:

 • udzielania wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 • udzielania pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, a także pomocy w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Warto zaznaczyć, że w/w zadania ( jak również pomoc dla nauczycieli) mogą być wykonywane w formie porad i konsultacji  ( § 8 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 2, § 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 199 ze. zm).

Od dnia 6 kwietnia 2020 r.  poradnie zostały objęte obowiązkiem realizowania zadań z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość -  zgodnie z § 2 ust. 1a pkt 5 i § 3a ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 410 ze zm.).

W związku z tym udzielanie zdalnie ( telefonicznie lub z wykorzystaniem innych komunikatorów ) tylko samych porad i konsultacji w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w w/w formach stanowi pracę w trudnych warunkach, z zachowaniem prawa do dodatku za warunki pracy - nie wspominając o realizowanych w poradniachnp. terapiach czy interwencjach kryzysowych.

Szczegółowe warunki przyznawania dodatku za trudne warunki pracy określa organ prowadzący w regulaminie wynagradzania (art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy - Karta Nauczyciela )

Nic nam nie wiadomo ażeby w czasie epidemii regulaminy wynagradzania nauczycieli uległy zmianom, tym bardziej, że zgodnie z art. 30 ust. 6a KN  regulaminy  podlegają  uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu pracy  regulamin wynagradzania jest źródłem prawa pracy, a jego postanowienia - prawem pracy.

Na marginesie pragniemy dodać, że gdyby gdzieś  doszło do zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli - regulamin wynagradzania, który nie został ustalony na piśmie i podany do wiadomości pracownikom, w sposób określony w art. 772 § 6 Kodeksu pracy nie obowiązuje jako akt prawny (  wyrok SN z 6.10.2004r. I PK 569/2003 )

Przypominamy:

 • W myśl art. 42 § 2 K.p. wypowiedzenie warunków płacy przez dyrektora (np.  pozbawienie dodatku za trudne warunki pracy ) powinno nastąpić w formie pisemnej i mieć uzasadnienie w obowiązującym prawie
 • W przypadku zakwestionowania przez pracownika ustnego wypowiedzenia warunków płacy  i wniesienia przez niego pozwu do sądu pracy, sąd uwzględni roszczenie. Uznając wypowiedzenie za bezskuteczne, przywróci dotychczasowe warunki pracy lub zasądzi na jego rzecz odszkodowanie i to niezależnie od tego, czy wypowiedzenie to było uzasadnione. Dla uwzględnienia roszczeń pracownika wystarczający będzie fakt naruszenia przez pracodawcę art. 30 § 3 K.p. przewidującego formę pisemną.
 • Roszczenie o niewypłacony składnik wynagrodzenia przedawnia się z upływem 3 lat