Pracownicze Plany Kapitałowe ( PPK )

UWAGA ! - PRZYPOMINAMY

Zgodnie z art. 7 ust. 3 Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U.2020.1342 ) pracodawca ( czyli dyrektor poradni psychologiczno – pedagogicznej ) wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK w porozumieniu  z organizacją związkową działającą w poradni.

Prezydent miasta, zarząd powiatu, ( zgodnie z art.7 ust. 4a ),   może, w imieniu podmiotów zatrudniających, będących jednostkami organizacyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego, dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą te podmioty zatrudniające zawrą umowy o zarządzanie PPK ale także tylko w porozumieniu z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych działających w jednostkach organizacyjnych objętych wyborem.

W praktyce oznacza to, że związki zawodowe pełnią kluczową rolę przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej PPK