MEiN proponuje zmiany w rozporządzeniu o orzekaniu i opiniowaniu.

 

 

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przesłało do konsultacji projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. poz. 1743).

Nowelizacja rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania przepisów rozporządzenia do obowiązującego stanu prawnego związanego z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), które obecnie stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych, oraz z uchyleniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) przez ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Proponowane rozwiązanie dotyczy uchylenia przepisu § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, który odnosił się do uchylonej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i stanowił, że wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii zawiera także oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celu wydania orzeczenia lub opinii.
Opinie i wnioski do przedłożonych propozycji prosimy przesyłać na adres mailowy Związku do dnia 5.10.2021r.

Projekt rozporządzeni "nowelizacja - w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające"