Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych

 

MEiN przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych. Zwracamy uwagę, że rozporządzenie ma wejść w życie w następnym dniu po jego podpisaniu, co jednoznacznie wskazuje, że proponowane rozwiązania mają zacząć funkcjonować od 1 stycznia 2023r.


Decyzję o wskazaniu wiodącego ośrodka podejmuje starosta.


Przypominamy, że powierzenie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole, ośrodkowi lub poradni następuje na podstawie porozumienia zawartego z organem prowadzącym to przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub poradnię.


W przypadku niepublicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka lub poradni powierzenie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Do przeprowadzenia konkursu stosuje się przepisy art 11–19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Projekt rozporządzenia

OSR projektu

Uzasadnienie projektu