Rozporządzenie płacowe na 2023r.

W dniu dzisiejszym MEiN przesłało do zaopiniowania projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Kwota bazowa dla nauczycieli, o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2023 została ustalona w wysokości 3981,55 zł i ma zapewnić wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli o 7,8% w stosunku do średnich wynagrodzeń obowiązujących od dnia 1 września 2022 r

Proponowane stawki wynagrodzenia zasadniczego mają obowiązywać od 1 stycznia 2023r. i kształtują się następująco:

Lp. Poziom wykształcenia

Nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego (nauczyciel

początkujący)

Nauczyciel

mianowany

Nauczyciel

dyplomowany

1 Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 3690 3890 4550
2 Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) ………… 3600 3700 3960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedłożona propozycja to:

  • 266 zł dla nauczyciela początkującego - 1 poziom wykształcenia
  • 271 zł dla nauczyciela początkującego – 2 poziom wykształcenia
  • 293 zł dla nauczyciela mianowanego - 1 poziom wykształcenia
  • 300 zł dla nauczyciela mianowanego – 2 poziom wykształcenia
  • 326 zł dla nauczyciela dyplomowanego – 1 poziom wykształcenia
  • 282 zł dla nauczyciela dyplomowanego – 2 poziom wykształcenia

Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna w Polsce wzrosła do 3490 zł, a od 1 lipca ma wynosić 3600 zł., co oznacza, że w styczniu płaca minimalna będzie o 480 zł wyższa, a w lipcu o 590 zł (wzrost o 19,6 % ) w stosunku do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku ubiegłym.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2022 r., w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, wzrosły o 16,6%

Analizując przedłożony projekt rozporządzenia mamy nieodparte wrażenie, że dla rządu nauczyciele są pracownikami gorszego gatunku i stąd bierze się protekcjonalizm w traktowaniu naszej grupy zawodowej.