Spotkanie w MEiN - 01.02.2023 r.

 

1 lutego 2023r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Związek reprezentowała przewodnicząca Ewa Tatarczak.


Tematem rozmów były proponowane przez ministerstwo minimalne stawki wynagrodzenia nauczycieli, postulowane przez stronę związkową zmiany w rozporządzeniu o ocenianiu nauczycieli oraz powrót do wcześniejszych emerytur.


Kierownictwo resortu, pomimo krytycznych uwag dotyczących projektu rozporządzenia, nie wyraziło gotowości zmian rozporządzenia płacowego, argumentując, że jest ono wynikiem przyjętej przez sejm ustawy budżetowej i jakiekolwiek korekty nie są możliwe. Strona społeczna nie podziela tego przekonania, ponieważ w zupełnie niedalekiej przeszłości były realizowane „podwyżki”, bez zmian w ustawie budżetowej.


W rozporządzeniu o ocenianiu nauczycieli są możliwe korekty ale w mniejszym niż postulowano zakresie. Ministerstwo zgadza się na to by nauczyciele, przy zapoznawaniu się z projektem oceny wystawionej przez dyrektora, mogli poznać  opinie złożone w ich sprawie, ( o których mowa w art. 6a ust. 5 pkt 3 i 4 Karty Nauczyciela ) oraz odnieść się do tych opinii. Natomiast kategorycznie odrzuca możliwość odstąpienia od punktacji kryteriów oceny, na co wcześniej wyrażało zgodę. Czy i kiedy nastąpi nowelizacji rozporządzenia – tego nie wiadomo.


Temat wcześniejszych emerytur, w ramach prac Zespołu, jest podnoszony przez związki zawodowe od początku jego funkcjonowania ( czyli od ponad 7 lat ) ale jak dotychczas bez rezultatów . To co wiadomo po spotkaniu – ewentualnych zmian w tym obszarze nie należy się spodziewać wcześniej niż w przyszłym roku. Kierownictwo resortu proponuje np. termin 1 września 2024r.


W związku z podniesionymi przez ZZ „Rada Poradnictwa” problemami w zatrudnianiu nauczycieli specjalistów w szkołach i placówkach oraz z odchodzeniem pracowników z porani psychologiczno – pedagogicznych, w kontekście także wdrażanych zmian, dotyczących edukacji włączającej, w której w ogóle nie mówi się o warunkach pracy oraz finansowaniu wdrażanego projektu, minister D.Piontkowski  stwierdził, że jedno z najbliższych spotkań Zespołu będzie dotyczyło sygnalizowanych problemów,  i że na spotkanie zostanie zaproszona wiceminister M.Machałek.