Subiektywne podsumowanie konferencji nt. wsparcia poradni psychologiczno – pedagogicznych

 
Zakończyła się seria konferencji zorganizowanych w ramach projektu „Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne integratorem działań wokół dzieci, uczniów i rodzin”, w którym parterami są: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Szkoła Główna Handlowa.
Celem realizowanego projektu jest efektywne wprowadzenie trwałych zmian zapewniających specjalistom zatrudnionym w poradniach optymalizację zadań wraz z utrwaleniem oddziaływania opartego na podejściu biopsychospołecznym i prawoczłowieczym.
 
Materiał konsultacyjny konferencji – do pobrania.
 
Na zaproszenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawiciele naszego Związku uczestniczyli we wszystkich spotkaniach, które odbyły się w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Białymstoku, Wrocławiu i Gdańsku.  Mówiliśmy przede wszystkim o aktualnych problemach poradni, które w sposób skrótowy podsumowujemy w poniższej prezentacji do pobrania.
 
Na oficjalny raport z  konferencji musimy jeszcze poczekać, prawdopodobnie do jesieni, ponieważ kolejnym etapem projektu jest przeprowadzenie warsztatów diagnostyczno-walidacyjnych  w grupach fokusowych oraz opracowanie pierwszej wersji dokumentu zawierającego model kultury organizacyjnej, strukturę̨ poradni wraz z mapą procesów i opisem stanowisk, zakres zadań́ wynikający z pełnienia przez poradnie roli koordynacyjnej we współpracy międzyresortowej,  minimalne wymogi w zakresie wyposażenia poradni, narzędzia do diagnozy kultury organizacyjnej.
 
Pytania, które nam się nasuwają po odbytych konferencjach są  następujące:
  • Dlaczego przedstawiciele MEN na konferencjach powtarzali jak mantrę pytanie: czy jako poradniacy chcemy nadal być pod Kartą Nauczyciela ? 
  • Każdorazowo odpowiedź ze strony uczestników brzmiała – TAK !
  • Czy rozpatrywana jest zmiana naszego statusu zawodowego ?
  • Dlaczego na ostatnim spotkaniu przedstawiciel SGH dość kategorycznie stwierdził, że poradnie są przeciw zmianie, nie mając realnych przesłanek do takich wniosków ? 
  • Wszyscy przecież wiemy, że aby przeprowadzić  skutecznie zmianę  trzeba najpierw zrozumieć potrzeby i obawy ludzi, którzy mają zmiany wdrażać. Jeżeli potrzeby nie zostaną zrealizowane - nie dojdzie do skutecznej zmiany !
  • Stąd nasza prośba – słuchajcie nas uważnie !
  • Dlaczego nie mówi się w ogóle o środkach finansowych, sposobie finansowania proponowanych zmian ?
  • Dlaczego nie porusza się problemów obudowy prawnej proponowanych zmian ?