W MEN o specyficznych trudnościach w nauce

 

W czwartek, 6 czerwca 2024 r., z inicjatywy Pani Minister Izabeli Ziętki, w Ministerstwie Edukacji Narodowej, odbyło się spotkanie na temat standaryzacji diagnozy specyficznych trudności w nauce.

W spotkaniu z Panią Minister wzięły udział przedstawicielki ZZ „Rada Poradnictwa” oraz Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Związek reprezentowały:

  1. Agnieszka Szczygielska
  2. Kinga Kipa
  3. Mariola Szafrańska Kowalska

Wspólnie zastanawialiśmy się nad problemami w diagnozowaniu dysleksji i dyskalkulii oraz sposobami ich rozwiązania.

Podczas rozmowy ze strony Ministerstwa wybrzmiały następujące kwestie wymagające poprawy:

  1. zbyt duża liczba diagnoz specyficznych trudności w uczeniu się wydawanych przez poradnie
  2. zbytnie obciążenie poradni zadaniami diagnostycznymi, co skutkuje długim okresem oczekiwania na przyjęcie

Polskie Towarzystwo Dysleksji postulowało o włączenie dyskalkulii pourazowej do katalogu trudności wymagających dostosowania wymagań na egzaminach zewnętrznych.

ZZ „Rada Poradnictwa” sygnalizował trudności w dostępie do pomocy w szkole bez diagnozy i opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej a także o problemach diagnozy dysleksji w przypadku dzieci z Autyzmem.

Ze strony Ministerstwa zaproponowano wdrożenie narzędzi ICF do szkół jako sposobu wczesnego wykrywania trudności w uczeniu się oraz projektowania pomocy przez nauczycieli. Padł pomysł, aby wystandaryzować badanie dyskalkulii i dysleksji poprzez wskazanie obligatoryjnych narzędzi diagnostycznych. Ponadto powtórzono zapowiedź cyfryzacji narzędzi pracy poradni, które miałyby m.in. monitorować diagnozę specyficznych trudności w uczeniu się i zapobiegać ewentualnym nieprawidłowościom, a także sprawdzać skuteczność podejmowanych metod terapeutycznych.