Podstawy prawne opinii wydawanych przez publiczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne - korekta

Przedstawiamy zestawienie podstaw prawnych opinii wydawanych przez publiczne poradnie, wg stanu na dzień 1 września 2017r.

Przedstawiamy zestawienie podstaw prawnych opinii wydawanych przez publiczne poradnie, wg stanu na dzień 1 września 2017r. W informacji umieszczonej 7 września 2017r. pojawił się błąd, za który serdecznie przepraszamy. 

Skorygowane zestawienie: ( dokument poniżej )


Zwracamy uwagę, że pomoc psychologiczno - pedagogiczna dla uczniów realizujących naukę w tzw. "starym systemie" organizowana jest w oparciu o Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczególnych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 843 z póź. zm. - tj.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dz.U. 2017. poz. 1643 )

Zestawienie (*.pdf)