Składki

Składki

Składki opłaca się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym kandydat został pisemnie powiadomiony o przyjęcie w poczet członków i poinformowany o wysokości i sposobie regulowania składek.

Emeryt lub rencista, który pozostaje członkiem związku jest zwolniony ze składki w wysokości ustalonej dla członków związku pozostających w stosunku pracy. Składka dla emerytów i rencistów wynosi 20 zł rocznie.

Zarząd Zakładowej lub Międzyzakładowej Organizacji Związkowej* jest zobowiązany do zawiadamiania emerytów i rencistów o wysokości składki i sposobie jej regulowania (bezpośrednio na konto Związku ) w pierwszym kwartale każdego roku kalendarzowego