W dniu 21. 06.2013 odbył się w Warszawie zjazd Zarządu Krajowego ZZ „Rada Poradnictwa”.

W dniu 21. 06.2013 odbył się w Warszawie zjazd Zarządu Krajowego ZZ „Rada Poradnictwa”.

 

W porządku dziennym poruszono sprawy związane z planowanymi zmianami w aktach prawnych, aktualnymi problemami pracowników poradni w Krakowie i w Regionie Śląskim, a także współpracą z FZZ. Postanowiono umieścić na stronie internetowej Opinie prawne opracowane przez panią Teresę Konarską dotyczące wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującemu pracownikowi po urlopie na poratowanie zdrowia oraz w sprawie obowiązków pracodawcy w stosunku do Zakładowej Organizacji Związkowej.

 

Warszawa, 09 października 2012 r.

Pani Maria Płotczyk

Przewodnicząca Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa”

Opinia Prawna

Nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach nieferyjnych przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych, w czasie ustalonym w planie urlopów. Termin urlopu dla osób korzystających z urlopu zdrowotnego powinien być tak ustalony, aby pracownik mógł skorzystać z niego w danym roku po zakończeniu urlopu zdrowotnego, w terminie ustalonym z dyrektorem. Jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn subiektywnych lub obiektywnych, pracownik może skorzystać z urlopu wypoczynkowego do końca września roku przyszłego. Należy także pamiętać, że gdyby i w tym terminie urlop wypoczynkowy nie został zrealizowany, pracownik ma 3 lata na jego wykorzystanie. Termin przedawnienia rozpoczyna się od dnia, kiedy pracownik mógł skorzystać z urlopu, a więc przed lub po udzieleniu urlopu zdrowotnego.

Pracownik ma prawo do pełnego wymiaru urlopu, czyli 35 dni roboczych rocznie. Prawo to nabywa 1 stycznia każdego roku. Zgodnie z art. 152 § 2 Kodeksu pracy nie może się zrzec prawa do urlopu.

Urlop zdrowotny nie jest przesłanką do stosowania zasady proporcjonalności przy ustalaniu urlopu wypoczynkowego. Zasada ta dotyczy tylko tych nauczycieli, których stosunek pracy zostaje nawiązywany lub ustaje w danym roku kalendarzowym (art. 64 ust. 5a Karty Nauczyciela i art. 1551 Kodeksu pracy).

W przypadku korzystania z urlopu wypoczynkowego po urlopie zdrowotnym nie ma zastosowania art. 1552 Kodeksu pracy, mówiący o proporcjonalności w przypadku absencji trwającej co najmniej 1 miesiąc. Przepis ten wymienia taksatywnie przesłanki mające wpływ na proporcjonalność urlopu, a więc urlop bezpłatny, urlop wychowawczy, odbywanie służby zasadniczej, tymczasowe aresztowanie, odbywanie kary pozbawienia wolności, nieusprawiedliwione nieobecności w pracy. Jak więc widzimy, wśród tych przesłanek nie ma urlopu zdrowotnego, który jest urlopem płatnym.

Reasumując, urlop zdrowotny nie konsumuje urlopu wypoczynkowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach nieferyjnych.

Na marginesie należy dodać, że nie należy stosować żadnych analogii do zasad stosowanych przy ustalaniu urlopu nauczycieli zatrudnionych w szkołach feryjnych. W tym przypadku urlop zdrowotny przypadający na ferie letnie lub zimowe konsumuje urlop wypoczynkowy. Po pierwsze, dlatego że urlop wypoczynkowy przysługuje tylko w okresie ferii w czasie ich trwania. Po drugie, art. 66 ust. 1 KN urlopu zdrowotnego nie wymienia jako przesłanki do udzielenia urlopu uzupełniającego, wymieniając je także taksatywnie.

Teresa Konarska

Warszawa, 24.04.2013 r

Pani Maria Płotczyk

Przewodnicząca ZZ „Rada Poradnictwa”

Opinia prawna

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. nr 79 poz. 854 z 2001 r., z późn. zm.) pracodawca, a w jego imieniu dyrektor szkoły lub placówki, na warunkach określonych w umowie zawartej między związkiem zawodowym a pracodawcą jest obowiązany udostępnić zakładowej organizacji związkowej pomieszczenie i urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania działalności związkowej w zakładzie pracy.

W umowie dotyczącej MOZ nr 2 ZZRP Regionu Małopolski udostępnia się pomieszczenie na podstawie użyczenia. Pracodawca, czyli szkoła, jest zobligowany do udostępnienia pomieszczeń na rzecz MOZ nr 2 ZZRP Regionu Małopolski. Dalsza czynność jaka wynika z warunków sprawowania trwałego zarządu nad nieruchomością dotycząca pracodawcy, to powiadomienie Prezydenta Miasta Krakowa o użyczeniu związkowi zawodowemu pomieszczenia. W wypadku, gdy użyczenie związkowi zawodowemu będzie zawarte na czas powyżej 3 lat, Prezydent Miasta Krakowa wyraża zgodę na wykonanie tej czynności, czyli użyczenia. Należy to uznać za zwykłą formalność, gdyż pracodawca będący zarządcą musi wypełnić dyspozycje ustawy związkowej.

W przypadku niespełnienia warunku ustawowego udostępnienia pomieszczenia zakładowa organizacja związkowa występuje z roszczeniem do sądu pracy przeciwko szkole lub placówce. Treść roszczenia (pozwu) dotyczy niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, której treścią jest użyczenie pomieszczenia do działalności związkowej.

Teresa Konarska Prawnik – Pełnomocnik ZZ „Rada Poradnictwa”