Sprawozdanie ze zjazdu z dnia 13.09.2013

W dniu 13 września 2013 r. odbył się w Warszawie zjazd Zarządu Krajowego w składzie poszerzonym o przewodniczących i delegatów regionów. Zarząd Krajowy zapoznał się z problemami poradnictwa zaprezentowanymi przez gości.

Komunikat ze Zjazdu Zarządu Krajowego ZZ „Rada Poradnictwa”

W porządku dziennym uwzględniono:

1. Informacje porządkowe dotyczące akcji protestacyjnych - Przewodnicząca Maria Płotczyk

Dzień 14.09. był ostatnim dniem związkowych akcji protestacyjnych zorganizowanych w Warszawie. Pani Maria Płotczyk wraz z obecnymi przedstawicielami naszego Związku dokonała ostatnich uzgodnień dotyczących tego dnia.

2. Prezentacja problemów lokalnych przez przewodniczące i delegatów regionów.

W związku z trwającą akcją protestacyjną w naszym Zjeździe udział wzięli, poza członkami Zarządu Krajowego, przewodniczące i delegaci regionów.

W czasie debaty atmosfera była gorąca, przeniesiona z dzisiejszej akcji protestacyjnej. Dyskusja była bardzo ożywiona i owocna. Zaprezentowano najważniejsze problemy, jakie występują w poszczególnych regionach.

a)Region Środkowowschodni – prezentacja wniosków z rozmów odbytych z przedstawicielami MEN nt. poradnictwa po 2016 roku. Pierwsze spostrzeżenie jest takie, że w MEN brak jest orientacji o tym, czym zajmują się poradnie (to może zlikwidujemy SIO?!). Generalnie panuje zła opinia na temat działania poradni, główny zarzut, to brak pracy w terenie (???!). Pracę poradni bardzo wysoko ocenia pan prof. Wolańczyk (biorący udział w konferencji), zwłaszcza w zakresie pracy na rzecz dzieci z ADHD. Dzięki współpracy z poradniami łatwiej i skuteczniej jest mu leczyć dzieci.

Dobrą wiadomością jest informacja o utrzymaniu dotychczasowego statusu poradni. Wycofano się z różnych propozycji zmian, nie będą zmniejszane ilości etatów.

Sekretarz Stanu Pan Tadeusz Sławecki, który w MEN odpowiada za poradnie, uważa za celowe rozpoczęcie na terenie całego kraju działań informacyjnych (kongresy, konferencje), w których poradnie będą mogły aktywnie prezentować swoją działalność .

W Ministerstwie trwają prace nad ujednoliceniem nazewnictwa – chodzi o określenie „dzieci niepełnosprawne” w rozumieniu MEN i służby zdrowia.

b) Region Śląski zaprezentował problemy Powiatowej Poradni w Będzinie, której Dyrektor jest menedżerem, bez przygotowania pedagogicznego. Główne problemy skupiają się wokół czasu pracy przewidzianego na pracę z dzieckiem i rodziną. Na przykład: pełne badanie ma się odbyć na jednym spotkaniu, drugie spotkanie jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych przypadkach.

c) Region Małopolski – Kraków – główne problemy są na polu współpracy z Urzędem Miasta. Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa” jest nagminnie pomijany przy ustalaniu regulaminów wynagradzania i komisji przydzielania nagród przez Prezydenta Miasta.

Największy problemem stanowi zwiększenie pensum o 5 godzin tygodniowo, wprowadzone przez dyrektorów poradni na ustne polecenie pani wiceprezydent Krakowa. Zostało to oprotestowane przez związki zawodowe, a ostatnio przedłożono Prezydentowi miasta wspólne pismo wszystkich związków.

W dyskusji jaka wywiązała się na powyższy temat zwrócono uwagę, że każdy związek powinien wystosować odrębne pismo. W ten sposób jest więcej interwencji w danej sprawie.

3. Sprawy różne.

a)Zarząd Krajowy poparł udział 2 członków w IV Ogólnopolskiej Konferencji dotyczącej poradni psychologiczno-pedagogicznych, która odbędzie się w Katowicach w dniach 25-27 września 2013 roku.

Na dalszą dyskusję zabrakło czasu.

Termin następnego Zjazdu Zarządu Krajowego ZZ „Rada Poradnictwa”: 23.11.2013 r. o godz. 10.30 w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10.