Posiedzenie Sejmowej Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

W dniu 5.02.2015r. przewodnicząca  ZZRP Ewa Tatarczak  uczestniczyła  w posiedzeniu Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży ( KNM ) - Podkomisji stałej ds. jakości kształcenia i wychowania. Tematem posiedzenia była informacja MEN na temat indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w szkołach zgodnie z potrzebami i możliwościami rozwojowymi uczniów, w tym uczniów z niepełnosprawnościami oraz ocena funkcjonowania dotychczasowych rozwiązań dotyczących m. in. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Informacja MEN do pobrania.

Stronę rządową reprezentowała Pani Urszula Augustyn – sekretarz stanu MEN, pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach  ( w zastępstwie za Tadeusza Sławeckiego – sekretarza stanu MEN ) oraz Pani  Joanna Wrona – dyrektor Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych.

Ewa Tatarczak zwróciła uwagę na fakt, że rozwiązania prawne dotyczące pomocy psychologiczno – pedagogicznej powodują, że część uczniów nie otrzymuje adekwatnej do ich potrzeb pomocy i wsparcia, ponieważ nie mogą być zakwalifikowani do kształcenia specjalnego ( np. uczniowie z chorobami przewlekłymi, z chorobami psychicznymi, zaburzeniami emocjonalnymi, z zaburzeniami komunikacyjnymi, całościowymi zaburzeniami rozwoju ). Poprosiła także o doprecyzowanie stanowiska  MEN w sprawie zapisów § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dziennik Ustaw z dn. 13 lutego 2013r. poz. 199 ), które mają być obowiązujące od stycznia 2016r. Zwróciła także uwagę na fakt, że podział subwencji oświatowej na poziomie organu prowadzącego nie zawsze uwzględnia pełne finansowanie zadań realizowanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne.

Pełne sprawozdanie z posiedzenia sejmowej komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży zostanie zaprezentowane na najbliższym posiedzeniu Zarządu Krajowego ZZRP, z udziałem Przewodniczących Regionów