Posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

27 maja 2015r. odbyło się posiedzenie sejmowej Podkomisji stałej do spraw jakości kształcenia i wychowania. Obradom przewodniczyła Katarzyna Hall.

Stronę rządową reprezentował Wiceminister Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki.
Tematem posiedzenia była informacja MEN na temat funkcjonowania w praktyce regulacji prawnych normujących odpowiedzialność dyscyplinarną nauczycieli oraz stanowisko MEN w sprawie postulatów Rzecznika Praw Dziecka dotyczące zmian prawnych  w tym obszarze.
Rzecznik Praw Dziecka postuluje:

  1. Wydłużenie terminu wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, który jest uzależniony od daty popełnienia przez nauczyciela nagannego czynu
  2. Umożliwienie Rzecznikowi Praw Dziecka wniesienie zażalenia na postanowienia rzecznika dyscyplinarnego i postanowienia wydawane przez skład orzekający w toku postępowania dyscyplinarnego w pierwszej instancji
  3. Umożliwienie Rzecznikowi Praw Dziecka wniesienia odwołania od orzeczeń wydawanych przez komisje dyscyplinarne pierwszej i drugiej instancji
  4. Powoływanie do składu komisji dyscyplinarnych – oprócz nauczycieli – także osób z wykształceniem prawniczym
  5. Umożliwienie udziału w pracach komisji dyscyplinarnych rodzicom/ opiekunom prawnym w sytuacjach gdy chodzi o naruszenie praw i dobra dziecka
  6. Przyznanie rodzicom / prawnym opiekunom poszkodowanego ucznia uprawnień strony w sprawach dotyczących naruszenia praw i dobra dziecka
  7. Umożliwienie osobie wnoszącej sprawę złożenia zażalenia / odwołania w trybie postępowania dyscyplinarnego
  8. Określenie warunków, w jakich może być przesłuchiwane dziecko w trybie postępowania dyscyplinarnego
  9. Rozszerzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej na wszystkich nauczycieli zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne.

MEN widzi potrzebę kompleksowej nowelizacji przepisów z zakresu postępowania dyscyplinarnego dla nauczycieli zarówno na poziomie przepisów ustawowych  jak i aktów wykonawczych natomiast do postulatów Rzecznika Praw Dziecka odnosi się ostrożnie, zwracając uwagę, że odpowiedzialność dyscyplinarna jest odpowiedzialnością zawodową  a instytucja sądu dyscyplinarnego dotyczy naruszeń związanych stricte z wykonywaniem zawodu.  MEN podziela pogląd, że rozszerzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej na wszystkich nauczycieli , zatrudnionych także w placówkach niepublicznych,  jest uzasadnione.
Przewodnicząca ZZRP Ewa Tatarczak  w trakcie dyskusji zwróciła uwagę, że włączenie w skład komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli  innych podmiotów i instytucji stanowiło by niebezpieczny precedens w zawodowym postępowaniu dyscyplinarnym, tym bardziej, że żaden samorząd zawodowy nie dopuszcza takiej możliwości.   Postulowała także, by w pracach nad nowelizacją przepisów uszczegółowić procedurę postępowania komisji dyscyplinarnych, która jasno by określała prawa i obowiązki