Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna w 2014r. ( na podstawie danych MEN, w oparciu o SIO )

 

W roku 2014 w kraju funkcjonowało 839 poradni psychologiczno - pedagogicznych,  w tym 44 poradnie specjalistyczne.
Poradnie specjalistyczne  koncentrowały  swoje  zadania  m.in.  na:

 • poradnictwie  rodzinnym  i  wspomaganiu  wychowawczej funkcji  rodziny
 • wspomaganiu  rozwoju  małego  dziecka,
 • udzielaniu  pomocy  dzieciom  i młodzieży niepełnosprawnym lub  z dysfunkcjami    rozwojowymi oraz ich rodzinom,
 • poradami, doradztwem i poradnictwem  edukacyjno - zawodowym,
 • świadczeniu pomocy dzieciom  i młodzieży szczególnie uzdolnionym
 • profilaktyce uzależnień.


W 2014 roku poradnie objęły różnymi formami pomocy psychologiczno - pedagogicznej 1 786 058 dzieci i młodzieży w wieku  od  0  do  19  lat. Poradnie  dysponowały  8  116,97 etatami,  w  ramach  których  zatrudniano  psychologów,  pedagogów, logopedów, socjologów, doradców zawodowych i rehabilitantów. Poradnie zatrudniały również lekarzy różnych specjalności.

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne przeprowadziły badania przesiewowe m.in. w ramach  programów:

 • „Słyszę” -  52 284 osób,
 • „Widzę” - 23 419 osób,
 • „Mówię” - 25 033 osoby

Łącznie : 100 736 osób

Poradnie prowadziły również różnego rodzaju zajęcia dla dzieci i młodzieży:


1.    przygotowujące młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wyboru kierunku kształcenia  i zawodu: 232 522 osób,  
2.    logopedyczne dla 179 811 osób,   
3.    korekcyjno-kompensacyjne dla 51 368 osób,   
4.    socjoterapeutyczne dla 17 353 osób,
5.    rehabilitacyjne: 8 870 osób
6.    zajęcia rozwijające uzdolnienia: 8 473 osób,
7.    terapeutyczne organizowane dla uczniów zagrożonych uzależnieniami - 1 576 osób,  
Razem: 499 973 osóbPoradnie udzieliły indywidualnych porad edukacyjno-zawodowych 29 255 osobom. Poradnie włączały się również w prowadzenie mediacji i negocjacji prowadzonych na terenie poradni i szkół.   

W okresie 2014r.  poradnie psychologiczno - pedagogiczne wydały:

 • 413 190 opinii, w tym  opinii o potrzebie wczesnego wspomagania  rozwoju  dziecka  od  chwili  wykrycia  niepełnosprawności  do  podjęcia  nauki  w  szkole
 • 110 527 orzeczeń  o potrzebie: kształcenia specjalnego,  indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,indywidualnego  nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.


Pomoc psychologiczno -  pedagogiczna realizowana była również  w przedszkolach, szkołach i placówkach m. in. poprzez takie  formy  jak:

 • zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze (817 081  uczniów),
 • zajęcia  korekcyjno-kompensacyjne (objęto nimi  231 352  uczniów),
 • zajęcia logopedyczne (199 139 uczniów),
 • zajęcia socjoterapeutyczne (57 451 uczniów)
 • inne zajęcia o charakterze terapeutycznym (99 972 uczniów).

Łącznie różnymi zajęciami z zakresu pomocy psychologiczno -  pedagogicznej objęto 1 404 995  uczniów.