Konsultacje społeczne

 

MEN przekazało do konsultacji społecznych projekty rozporządzeń:


1. Projekt rozporządzenia w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12297457/katalog/12427818#12427818

Ewentualne uwagi do projektu proszę przesyłać w terminie do 6 maja 2017 r.

 

2. Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych;

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12297361/katalog/12426912#12426912

Ewentualne uwagi do projektu proszę przesyłać  w terminie do 2 maja 2017 r.

 

3. Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (w załączeniu *.pdf);

Ewentualne uwagi do projektu proszę przesyłać do biura FZZ w terminie do 10 maja 2017 r.

 

4. Projekt rozporządzenia w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego (w załączeniu *.pdf);

Ewentualne uwagi do projektu proszę przesyłać  w terminie do 30 kwietnia 2017 r.

 

5. Projekt rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu (w załączeniu *.pdf);

Ewentualne uwagi do projektu proszę przesyłać w terminie do 10 maja 2017 r.

 

6. Projekt rozporządzenia w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 15 lub 16 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełnić obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (w załączeniu *.pdf);

Ewentualne uwagi do projektu proszę przesyłać w terminie do 6 maja 2017 r.