Zagubiony przecinek

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 4  pkt 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2017 poz. 949),  w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) wprowadza się następujące zmiany:

w art. 4 pkt 32 otrzymuje brzmienie:


"32)  niepełnosprawnościach sprzężonych - należy przez to rozumieć występowanie u dziecka niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną albo z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, co najmniej jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności;".