Komunikat z posiedzenia Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty

13 lipca 2017r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty dotyczące projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

W posiedzeniu uczestniczyła minister Anna Zalewska, podsekretarz stanu Marzenna Drab, przedstawiciele central związkowych i korporacji samorządowych oraz Paweł Wdówik - konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy.

Forum Związków Zawodowych reprezentowali członkowie Zespołu:

  1. Ewa Tatarczak – przewodnicząca ZZ Rada Poradnictwa
  2. Sławomir Wittkowicz – przewodniczący WZZ Solidarność - Oświata
  3. Pisarek Tadeusz – przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych

Celem spotkania było podsumowanie stanowisk stron Zespołu w zakresie projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz zajęcie przez MEN stanowiska w sprawie przedłożonych uwag i propozycji.

Minister A.Zalewska poinformowała, że projekt uzyskał pozytywną opinię strony samorządowej, w ramach prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 28 czerwca 2017r.

Pani minister zadeklarowała:

  1. utrzymanie w składzie komisji egzaminacyjnych ( w ramach awansu zawodowego nauczycieli ) przedstawicieli związków zawodowych.
  2. wycofanie oceny niezadawalającej ze skali ocen pracy nauczyciela
  3. stworzenie możliwości dokonywania oceny pracy nauczyciela dyplomowanego co trzy lata
  4. utrzymanie art. 72 KN przewidującego wyodrębnianie środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
  5. utrzymanie praw nabytych do zajmowanego mieszkania służbowego w budynkach szkolnych
  6. określenie kwoty granicznej wykorzystania dotacji na wynagrodzenia osób zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach nie samorządowych z trzech do dwóch średnich krajowych

Kolejne posiedzenie Zespołu planowane jest na wrzesien2017r.