Połączone komisje sejmowe o pomocy psychologiczno - pedagogicznej

11 kwietnia 2018r. odbyło się posiedzenie wspólne sejmowych komisji:  Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego.  Tematem posiedzenia było wysłuchanie  „Informacji Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej na temat sposobu oraz stanu przydzielania nauczycielom zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także w sprawie skali nieprawidłowości w zakresie czasu pracy nauczycieli prowadzących specjalistyczne zajęcia w bieżącym roku szkolnym”.


Posiedzenie zostało  zwołane na wniosek grupy posłów z Platformy Obywatelskiej, w związku z wynikami badań zrealizowanych przez ZNP.


Z zebranych  danych  wynika, że, w :

  1. 55% przedszkoli
  2. 48% szkół podstawowych
  3. 39% szkół ponadgimnazjalnych

zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej  nauczyciele realizują nieodpłatnie, w ramach godzin statutowych lub wymuszonego wolontariatu.


Stanowisko resortu przedstawiła sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Marzena Machałek.
Według MEN, jest to praktyka bezprawna, ponieważ od 1 września 2017 r. nie wolno nauczycielom zlecać tego typu zajęć w ramach godzin statutowych, a  zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej powinny być realizowane przez nauczyciela w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela,  czyli tzw. pensum, albo w ramach godzin ponadwymiarowych. Jednocześnie przedstawicielka MEN  wskazała,  że to na poziomie lokalnym    ( w  JST )  podejmowane są decyzje m.in. o sposobach zaspokajania potrzeb dzieci i młodzieży czy wymiarze godzin, które wynikają z rzeczywistych, rozpoznanych potrzeb w tym zakresie.  Aktualnie wizytatorzy KO monitorują  sposób realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej a raport końcowy na ten temat pojawi się w czerwcu.


W trakcie dyskusji  padło pytanie do Pani Wiceminister  – Dlaczego na bieżąco wizytatorzy KO nie reagują na występujące nieprawidłowości ?  


W odpowiedzi usłyszeliśmy, że związki zawodowe powinne zgłaszać tego typu problemy do Państwowej Inspekcji Pracy.


W dyskusji głos zabrała  przewodnicząca ZZ „Rada Poradnictwa” wskazując m.in. na  następujące problemy związane z realizacją pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

  1. Obowiązujący system pomocy psychologiczno – pedagogicznej nie gwarantuje równego dostępu dla wszystkich potrzebujących uczniów . Pomoc uzależniona jest od zamożności JST.  Finansowanie zadań związanych ze wsparciem  i pomocą psychologiczno – pedagogiczną jest uwzględnione w podstawowej  kwocie subwencji oświatowej , która nie pokrywa wszystkich kosztów.  Należy zwiększyć nakłady na oświatę oraz wyodrębnić w subwencji środki na pomoc psychologiczno - pedagogiczną.
  2. Wzrasta liczba dzieci wymagających wsparcia i pomocy – aktualnie, wg ostrożnych szacunków,  co trzeci uczeń wymaga pomocy specjalistycznej ( co piąty trafia  do poradni  psychologiczno – pedagogicznych ).
  3. Przepisy prawa oświatowego różnicują czas pracy nauczyciela realizującego zajęcia specjalistyczne   ( zajęcia rewalidacyjne trwają 60 min., zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej – 45 min. ) co powoduje zróżnicowanie płacowe za wykonywanie analogicznych  zadań i zajęć, często w tej samej placówce i z tym samym uczniem.
  4. Obowiązujące przepisy prawa wskazują na konieczność posiadania przez nauczyciela realizującego zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej kwalifikacji  z  minimum 2 – 3 ukończonych  kierunków studiów podyplomowych,  przy  żenująco niskiej gratyfikacji finansowej
  5. Zbyt często zmieniane jest rozporządzenie o kwalifikacjach  nauczycieli,  co powoduje brak poczucia stabilności w zawodzie, zwłaszcza  wśród osób realizujących zajęcia z pomocy psychologiczno  - pedagogicznej lub rewalidacji.  Wszystkie  kwestie związane z  kwalifikacjami  winne być  rozstrzygnięte na poziomie ustawy.

Okazuje się, że w 40% szkół i placówek nie jest zatrudnionych pedagog lub psycholog.


Zarząd Krajowy ZZ Rada Poradnictwa rekomenduje by przy opiniowaniu arkuszy organizacyjnych szkół i placówek, na rok szkolny 2018/2019,  bardzo wnikliwie  podchodzić do przedkładanych  propozycji  planowanych zajęć  z pomocy psychologiczno – pedagogicznej,  a przy  ich braku  lub zbyt niskim poziomie  ( w stosunku do potrzeb ) -  negatywnie opiniować arkusze organizacyjne.