Rozporządzenie o ocenianiu pracy nauczycieli podpisane

Minister Edukacji A. Zalewska podpisała Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego


ZZ „Rada Poradnictwa”  krytycznie ocenia podpisane rozporządzenie.


W trakcie prac legislacyjnych, w tym w pismach kierowanych do MEN,  w debatach toczących się  na Zespole do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, podkreślaliśmy, że ocena pracy nauczyciela powinna odnosić się do jego rzeczywistych kwalifikacji ( wiedzy, umiejętności, cech psychofizycznych ) i kompetencji ( merytorycznych, metodycznych, wychowawczych ) a nie „wymyślonych wskaźników”, które, tak naprawdę, nie dają odpowiedzi na pytanie czy ktoś jest dobrym czy złym nauczycielem.  Podnosiliśmy także, że 25% ( 18 z 73 zaprezentowanych) kryteriów i wskaźników są niemożliwe do spełnienia przez nauczycieli poradni psychologiczno – pedagogicznych. Okazało się, że strona rządowa - jak zwykle -  nie chce słuchać strony społecznej.


Przypominamy, że po opublikowaniu  rozporządzenie rozpocznie się proces związany z opracowaniem  projektu wewnętrznego regulaminu wskaźnikowego oceny.


Regulamin powinien obowiązywać od 1 września 2018r.


Zachęcamy do zapoznania się z podpisanym rozporządzeniem, ponieważ ostateczny kształt zawartych w nim kryteriów, niektórych rozwiązań proceduralnych, różni się od przedstawionego wcześniej w projekcie.

Rozporządzenie o ocenie pracy nauczyciela(*.pdf)