Rozporządzenie o doradztwie zawodowym podpisane

 

 

 

16 sierpnia br. Minister Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego. Dokument wejdzie w życie od 1 września 2018r.

W trakcie prac nad projektem rozporządzenia zostały uwzględnione następujące poprawki, które skierowaliśmy w ramach opiniowania:

  1. zamieszczenie w załącznikach do rozporządzenia treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz dla klas I-VI szkół podstawowych.
  2. wprowadzenie zmian w treściach programowych określonych w załącznikach do rozporządzenia w zakresie usunięcia zapisów związanych z wyodrębnieniem rozpoznawania stanu zdrowia z całości własnych zasobów. Z treści załączników wykreślono wyrażenie: „rozpoznaje stan zdrowia oraz określa jego wpływ na wykonywanie zadań zawodowych", które zastąpiono wyrażeniem: „określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych".
  3. propozycja, aby w przepisie określającym cele orientacji zawodowej zrezygnować z określenia uzdolnienia zawodowe, pozostawiając wyłącznie uzdolnienia

Częściowo uwzględniono:

  1. wprowadzenie zmian w zakresie zadań doradców zawodowych i uszczegółowienie oraz dostosowanie ich brzmienia do innych działań z zakresu doradztwa zawodowego wskazanych w projekcie rozporządzenia
  2. uzupełnienie definicji doradztwa zawodowego o charakter realizowanych działań oraz przeformułowanie zaproponowanej definicji, tak aby była bardziej precyzyjna

Nie uwzględniono m.in. :

  1. propozycji zmiany przepisów dotyczących nieumieszczania na świadectwach szkolnych promocyjnych i ukończenia szkoły informacji o udziale ucznia w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego

Uzasadnienie MEN:

Udział w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego jest obowiązkowy, a jednocześnie zgodnie z przepisami rozdziału 3 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. póz. 1457) zajęcia te nie podlegają ocenianiu i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły przez ucznia, tym samym nie jest zasadne umieszczanie na świadectwie szkolnym informacji o uczestnictwie ucznia w tych zajęciach.