Stanowisko ZZ Rada Poradnictwa w sprawie rozporządzenia dotyczącego wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz

23 sierpnia 2018r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych ( Dz.U. 2018. poz. 1601 )


Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa” wyraża protest w stosunku do treści w/w Rozporządzenia, w szczególności do zapisów odnoszących się do wyłączenia z zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz:

  1. udziału pracowników poradni w posiedzeniach zespołów orzekających działających w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
  2. organizowania i prowadzenia wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 

Stoimy na stanowisku, że Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowiło zwiększyć dostępność dzieci i młodzieży do pomocy psychologiczno – pedagogicznej kosztem nauczycieli zatrudnionych w poradniach.  Przerzucenie dwóch bardzo ważnych i bardzo czasochłonnych zadań do czasu pracy poza pensum jest wyrazem przedmiotowego i dyskryminującego  traktowania nauczycieli  poradni.

Nasze oburzenie jest tym większe, że mamy bardzo ograniczone możliwości skutecznego bronienia się,  ponieważ Karta Nauczyciela milczy na temat ewidencjonowania czasu pracy poza pensum. Sytuacja, w której znaleźliśmy się powoduje, że faktyczny, tygodniowy czas pracy może wynieść nawet 50 – 60 godz., a nasze realne uposażenie  spadnie: do 13 - 16 zł/godz. Jesteśmy przekonani, że nikt nie będzie czuł się zobligowany do wypłaty nam  dodatkowego wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Jedyną drogą dochodzenia naszych praw będzie droga sądowa.

Doskonale wiemy, że liczba dzieci i młodzieży przejawiających  trudności w  funkcjonowaniu dydaktycznym, emocjonalnym i społecznym systematycznie rośnie i zapotrzebowanie na pomoc specjalistyczną jest z roku na rok coraz większe. Wiemy także, ze sytuacji tej nie da się realnie rozwiązać poprzez dodatkowe obciążenie pracowników poradni – konieczne są działania zwiększające nakłady finansowe na ten sektor oświaty oraz wzrost zatrudnienia specjalistów – zarówno w poradniach jak i w szkołach i placówkach.

Z przykrością odnotowujemy, że jedna z reprezentatywnych central związkowych -  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” ( która ma w swoich szeregach pracowników poradni )  w ogóle nie odniósł się do projektu rozporządzenia w trakcie prac konsultacyjnych, co odczytujemy, że prawa nauczycieli poradni są jej obojętne lub że podziela stanowisko MEN.

Jesteśmy również skonfudowani stanowiskiem  Związku Powiatów Polskich  i Unii Metropolii Polskich ( organizacji zrzeszających organy prowadzące poradnie psychologiczno – pedagogiczne ), które proponowały, aby wspieranie nauczycieli i rodziców  odbywało się poza godzinami tzw. pensum.

W zaistniałej sytuacji APELUJEMY do wszystkich pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych do jak najszerszej integracji i współdziałania w imię wspólnych interesów naszego środowiska zawodowego. Pamiętajmy, że: Połączenie sił to początek.  Pozostanie razem – to postęp.  Wspólna praca – to sukces ( H.Ford )

Rekomendujemy:
1)    Systematyczne, tygodniowe  ewidencjonowanie czasu pracy  poza pensum:
a.    w celu przedkładania dyrektorom poradni
b.     jako potencjalnego dowodu w dochodzeniu naszych praw pracowniczych przed sądami pracy