Ważne informacje

Propozycja MEN oceny pracy nauczyciela

MEN przesłało do konsultacji społecznych nieco zmodyfikowany - w stosunku do wersji poprzedniej -  projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.

FZZ o proponowanych zmianach w Kodeksie pracy

Zarząd Główny Forum Związków Zawodowych, w uchwale z 19 marca 2018r. , wyraża stanowczy sprzeciw  wobec  rozwiązań zaproponowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy, w przyjętych dnia 14 marca 2018r. projektach Kodeksu pracy i Kodeksu zbiorowego prawa pracy.