Ważne informacje

Odpowiedź MEN !!!

 

 

 

 

W dniu dzisiejszym ( 18.04.2018r. ) otrzymaliśmy odpowiedź Pani minister Anny Zalewskiej w sprawie spotkań zaplanowanych na 19 kwietnia 2018r.

W swoim piśmie Pani minister mija się z prawdą stwierdzając, że poszczególne związki oczekiwały oddzielnych spotkań przed każdym posiedzeniem Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Strona związkowa ( FZZ, ZNP ) postulowała  i nadal podtrzymuje swój wniosek dotyczący wspólnych debat trzech central związkowych z MEN.

Niestety Pani minister i  Solidarność postawiły na inną formułę pracy -  tym samym  rozbijając ( świadomie ? celowo ? ) jedność związkową.

Połączone komisje sejmowe o pomocy psychologiczno - pedagogicznej

11 kwietnia 2018r. odbyło się posiedzenie wspólne sejmowych komisji:  Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego.  Tematem posiedzenia było wysłuchanie  „Informacji Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej na temat sposobu oraz stanu przydzielania nauczycielom zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także w sprawie skali nieprawidłowości w zakresie czasu pracy nauczycieli prowadzących specjalistyczne zajęcia w bieżącym roku szkolnym”.


Posiedzenie zostało  zwołane na wniosek grupy posłów z Platformy Obywatelskiej, w związku z wynikami badań zrealizowanych przez ZNP.

Branża Oświaty FZZ ponownie do minister A. Zalewskiej

Przedstawiamy pismo, które skierowaliśmy do MEN, w związku ze spotkaniami zaplanowanymi na 19 kwietnia 2018r. Pani minister chce się spotkać ze związkami zawodowymi w następującej konfiguracji: FZZ i ZNP, Solidarność - oddzielnie spotkanie.

Propozycja MEN oceny pracy nauczyciela

MEN przesłało do konsultacji społecznych nieco zmodyfikowany - w stosunku do wersji poprzedniej -  projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.

FZZ o proponowanych zmianach w Kodeksie pracy

Zarząd Główny Forum Związków Zawodowych, w uchwale z 19 marca 2018r. , wyraża stanowczy sprzeciw  wobec  rozwiązań zaproponowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy, w przyjętych dnia 14 marca 2018r. projektach Kodeksu pracy i Kodeksu zbiorowego prawa pracy.