Ważne informacje

Projekt klubu parlamentarnego PO o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

 

 

 

 

 

 

Projekt dotyczy wprowadzenia regulacji określającej termin do wydania przez dyrektora szkoły, na wniosek nauczyciela, skierowania na badania lekarskie; przesunięcia daty rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia i przedłużenia trwania urlopu o czas trwania procedury odwoławczej przed wojewódzkim ośrodkiem medycyny pracy; skreślenia delegacji do opracowywania w każdej szkole i placówce  regulaminów oceniania nauczycieli.

Kwalifikacje psychologów - pytamy MEN

W związku z bardzo licznymi pytaniami, które docierają do naszego Związku w sprawie podważania przez wizytatorów kuratoriów oświaty kwalifikacji psychologów do pracy w poradniach, w dniu dzisiejszym skierowaliśmy w tej sprawie pismo do Ministerstwa Edukacji Narodowej, z prośbą o zajęcie jednoznacznego stanowiska.

Deklaracja programowa FZZ

Na V Kongresie FZZ została przyjęta deklaracja programowa na lata 2018 - 2020.
Zwracamy szczególną uwagę na pkt. 7 deklaracji. Jest to zapis zgodny z wnioskiem naszego Związku, który przedłożyliśmy na Kongresie Statutowym FZZ , a który wówczas został odrzucony przez delegatów. Aktualnie wyznacza standardy pracy sekcji branżowych FZZ.