Ważne informacje

PILNE - MEN wycofało zmianę !!!

Sejm RP logo small 2

Na piątkowym ( 08.12.2016r. ) posiedzeniu połączonych komisji sejmowych: Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej minister Anna Zalewska wycofała z rządowego projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe zapisy dotyczące likwidacji dodatku uzupełniającego dla nauczycieli (czyli skreślenie art. 30 a i 30 b Karty Nauczyciela).

O wynagrodzeniach nauczycieli będzie dyskutował Zespół ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.