Ważne informacje

Konsultacje społeczne

MEN przesłało do konsultacji społecznych Projekt rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach.

Konsultacje społeczne

MEN przesłało do konsultacji społecznych  projekt Rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.