Wsparcie 500 zł dla nauczycieli poradni

18 listopada 2020r. Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19      ( Dz.U.2020.poz.2047 )

W związku z licznymi pytaniami, które docierają do Zarządu Krajowego, informujemy:

  1. 1.W § 10 b w/w rozporządzenia został zdefiniowany zakres pojęcia „jednostek systemu oświaty”, na potrzeby przepisów o dofinansowaniu zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych do prowadzenia nauki zdalnej lub innego sposobu nauczania. Znajdują się tutaj także poradnie psychologiczno - pedagogiczne
  2. W rozporządzeniu znajdują się również wyłączenia z dofinansowania, które dotyczą m.in.:
  • nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia wyłącznie w przedszkolach, oddziałach

przedszkolnych w szkołach podstawowych lub w innych formach wychowania przedszkolnego

  • nauczycieli przebywających na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopach: wychowawczym, dla poratowania zdrowia, macierzyńskim, rodzicielskim lub na warunkach urlopu macierzyńskiego
  • nauczycieli zawieszonych w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t
  1. 1–3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
  • nauczycieli przebywającym na urlopie bezpłatnym trwającym nie krócej niż 14 dni;
  • nauczycieli, którzy byli urlopowani lub całkowicie zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych