Komunikaty

Rozporządzenie płacowe na 2023r.

W dniu dzisiejszym MEiN przesłało do zaopiniowania projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych

 

MEiN przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych. Zwracamy uwagę, że rozporządzenie ma wejść w życie w następnym dniu po jego podpisaniu, co jednoznacznie wskazuje, że proponowane rozwiązania mają zacząć funkcjonować od 1 stycznia 2023r.