Regulamin nabycia członkostwa

Regulamin nabycia członkostwa

R E G U L A M I N  C Z Ł O N K O S T W A

NABYCIE CZŁONKOSTWA

 

  1. Członków Związku przyjmuje Zarząd Zakładowej lub Międzyzakładowej Organizacji Związkowej na podstawie pisemnej deklaracji, którą kandydat składa
    w jego siedzibie w dwóch egzemplarzach.
  2. Deklarację rozpatruje Zarząd Zakładowej lub Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia deklaracji i po podjęciu uchwały zawiadamia pisemnie kandydata o przyjęciu w poczet członków oraz wysokości i sposobie regulowania składek.
  3. Zarząd zakładowej Organizacji Związkowej pozostawia deklarację nowoprzyjętego członka w swoim rejestrze, a drugi jej egzemplarz wysyła do Zarządu Regionu, który jest zobowiązany odesłać kserokopię tej deklaracji do Zarządu Krajowego.
  4. Od uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków przysługuje kandydatowi prawo odwołania się do Zarządu Regionu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia uzyskania pisemnej odmowy lub braku decyzji.
  5. Decyzja Zarządu Regionu o przyjęciu lub odmowie przyjęcia kandydata w poczet członków związku jest ostateczna.
  6. Odmowa przyjęcia w poczet członków wymaga od Zarządu Regionu pisemnego uzasadnienia.
  7. Przejście na emeryturę lub rentę nie powoduje ustania członkostwa

UTRATA CZŁONKOSTWA

 

1.      Członkostwo Związku ustaje na skutek dobrowolnego wystąpienia w formie pisemnego oświadczenia woli skierowanego do organu przyjmującego, to jest Zarządu właściwej Zakładowej lub Międzyzakładowej Organizacji Związkowej*.

 

2.      Członkostwo Związku ustaje na skutek skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Zakładowej lub Międzyzakładowej Organizacji Związkowej z powodu uchylania się od obowiązków członkowskich, a zwłaszcza zalegania z opłatą składek przez 1 rok, po uprzednim pisemnym wezwaniu do uregulowania tych należności, w terminie nie krótszym niż 30 dni.

Zarząd Zakładowej lub Międzyzakładowej Organizacji Związkowej jest zobowiązany
w terminie 30 dni od daty przyjęcia uchwały do pisemnego powiadomienia o ustaniu członkostwa Zarząd Regionu, a ten odpowiednio Zarząd Krajowy

 

3.      Członkostwo Związku ustaje na skutek wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu Regionu na wniosek Zakładowej lub Międzyzakładowej Organizacji Związkowej. Wykluczenie wymaga od Zarządu Regionu pisemnego uzasadnienia.

Od uchwały w sprawie wykluczenia ze Związku służy zainteresowanemu odwołanie do Zarządu Krajowego w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.

Zarząd Krajowy rozpatruje odwołanie na najbliższym, wynikającym z planu, posiedzeniu. Decyzja Zarządu Krajowego jest ostateczna.

W przypadku przyjęcia i wykluczenia przez Zarząd Krajowy przysługuje zainteresowanemu prawo wniesienia odwołania do Krajowego Zjazdu Delegatów (najbliższy zwoływany jako sprawozdawczo-wyborczy). Uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów jest ostateczna.

4.      Członkostwo Związku ustaje na skutek zgonu członka związku.

 

* Zarząd Regionu lub Zarząd Krajowy przejmuje działania zastrzeżone dla Zarządu Zakładowej lub Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w sytuacji, gdy:

1.      o przyjęcie w poczet członków Związku ubiega się kandydat zatrudniony
w rejonie pozbawionym podstawowych i/lub regionalnych struktur związku,

2.      wystąpienie lub skreślenie dotyczy członka Związku zatrudnionego
w rejonie pozbawionym podstawowych i/lub regionalnych struktur związku.

W przypadku przyjęcia kandydata w poczet członków przez Zarząd Krajowy oba egzemplarze deklaracji pozostają w jego rejestrze. Z chwilą powstania na obszarze zatrudnienia członka struktur podstawowych i/lub regionalnych Zarząd Krajowy zobowiązany jest do odesłania deklaracji Zarządowi odpowiedniej Zakładowej lub Międzyzakładowej Organizacji Związkowej i Zarządowi Regionu.

W przypadku przyjęcia w poczet członków przez Zarząd Regionu oba egzemplarze deklaracji pozostają w jego rejestrze, a kserokopia odesłana do Zarządu Krajowego. Z chwilą powstania na obszarze zatrudnienia członka struktur podstawowych Zarząd Regionu zobowiązany jest do odesłania jednego egzemplarza deklaracji Zarządowi odpowiedniej Zakładowej lub Międzyzakładowej Organizacji Związkowej.