Ważne informacje

Rozpoczęcie działalności ośrodków I stopnia referencyjnego opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży

Umowy z NFZ, na udzielanie świadczeń,  podpisało 138 ośrodków w skali kraju.
Do ośrodków mogą zgłaszać się rodzice z dziećmi oraz młodzież, w sytuacji występowania u dzieci niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi.

Spotkanie kierownictwa MEN ze związkami zawodowymi w sprawie projektu rozporządzenia płacowego

4 grudnia 2019r., w gmachu Ministerstwa  Edukacji  Narodowej,  odbyło się spotkanie przedstawicieli reprezentatywnych, nauczycielskich  związków zawodowych z kierownictwem MEN, poświęcone projektowi  rozporządzenia dotyczącego wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,  w związku ze wzrostem w 2020 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zmiany w Statucie ZZ „Rada Poradnictwa”

Informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 4 listopada 2019r., został wpisany w KRS nowy Statut naszego Związku, uchwalony 27 września 2019r. Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa”.