Spotkanie w MEN w dn.20.04.2016r.

20 kwietnia 2016r. w MEN odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających nauczycieli z Minister Anną Zalewską.

Stronę związkową reprezentowali przedstawiciele:  Związku Zawodowego  „Rada Poradnictwa”, WZZ Solidarność Oświata, NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych zrzeszonych w Forum Związków Zawodowych, Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.


Spotkanie dotyczyło  projektu nowelizacji rozporządzenia MEN w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz  ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego. Przedstawiciele MEN zaprezentowali dane statystyczne dotyczące wynagrodzeń oraz struktury zatrudnienia nauczycieli w 2015r. ( do pobrania *.pptx)


Przedstawiciele związków zgłosili liczne  uwagi do projektu  oraz  przedstawili postulaty dotyczące wynagrodzeń nauczycieli na kolejne lata.  Ponadto Przewodnicząca ZZRP poruszyła problem braku świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz problem podpisywania przez nauczycieli umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy bez dodatkowej gratyfikacji finansowej. Zaapelowała także by zarówno strona związkowa jak i rządowa „odkłamywały” pojawiające się w prasie informacje o zarobkach nauczycieli, w których wskaźnik średnich wynagrodzeń traktowany jest jako realne wynagrodzenie ( składowe średniego wynagrodzenia, przypadające na statystycznego nauczyciela na różnych poziomach awansu zawodowego  – slajd nr 4 prezentacji )


Uczestnicy spotkania uzgodnili, że Minister edukacji zwróci się do Rady Dialogu Społecznego w sprawie powołania doraźnego zespołu problemowego do spraw wynagrodzeń nauczycieli. W zespole tym będą prowadzone dalsze rozmowy dotyczące zmian systemu wynagradzania nauczycieli.