Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023

logo sejm

Do konsultacji został skierowany projekt ustawy okołobudżetowej, który reguluje m.in. sposób ustalania odpisu na ZFŚS.

Przypominamy, że corocznie dla nauczycieli dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, o której mowa w ustawie budżetowej, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku.

Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

W przedłożonym do konsultacji projekcie ustawy czytamy:

„Art. 1. W roku 2023 do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz.1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116 i 1700), stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1stycznia 2019 r.”

Zestawienie własne (źródło danych: www.wskazniki.gofin.pl )

rok Kwota bazowa

Odpis

( 110% kwoty bazowej )

2012 2 618,10 2 879,91
2013 2.618,10 2.879,91
2014 2.618,10 2.879,91
2015 2.618,10 2.879,91
2016 2.618,10 2.879,91
2017 2.618,10 2.879,91
2018 2.618,10 2.879,91
2019 2.717,59 2.989,35
2020 2.752,92 3.028,21
2021 2.752,92 3.028,21
2022 3.045,21 3.349,73
2023 2.717,59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propozycja oznacza szacunkowy spadek wartości odpisu o ok. 418 zł.( przy uwzględnieniu obowiązującej inflacji: 16,1% - wg danych GUS z dnia 31.08.2022r. )

Zasadne w tej sytuacji wydaje się pytanie: czy w ten sposób, czyli tylnymi drzwiami, próbuje się wdrożyć proponowane w ubiegłym roku przez MEiN zmiany w sposobie naliczania odpisu na ZFŚS nauczycieli ?